۵۰۰ میلیون تومان حقوق معوقه رانندگان سازمان حمل نقل بار و مسافر پرداخت شد

جمشید پور  سرپرست شهرداری رشت  حقوق معوقه رانندگان سازمان حمل و نقل بار و مسافر به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را پرداخت کرد.

وی با حضور در جمع رانندگان ناوگان اتوبوسرانی ضمن شنیدن خواسته ها و مشکلات آنها دستور پرداخت معوقات رانندگان را صادر کرد.

به گفته جمشید پور سایر حقوق معوقه رانندگان ناوگان اتوبوسرانی نیز  تا دو هفته  دیگر پرداخت می شود .

ارسال پاسخ