گزارش تصویری جلسه مشترک کمیسیون بهداشت و برنامه و بودجه شورای شهر رشت

به گزارش صبح رشت،پنجاه و ششمین جلسه کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت به صورت مشترک با کمیسیون برنامه و بودجه در ساختمان شورا برگزار شد.

 

ارسال پاسخ