گزارش تصویری جانمایی المان های زیبای نوروزی در معابر رشت

به گزارش صبح رشت، به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت المان های نوروزی در میادین، معابر و پارک های رشت جانمایی شد.

 

ارسال پاسخ