گزارشی از عملکرد کمیته بانوان ستاد خیزش های مردمی آیت الله رییسی در گیلان

اولین جلسه رسمى بانوان ستاد خیزش هاى مردمى ستاد انتخاباتى آیت الله سیدابراهیم رئیسی باحضور خانم میرکاظم نژاد رئیس کمیته بانوان ستاد خیزش هاى مردمى و حضور سردار کاظمى پور و آقازاده و جمعى از روساى ستاد برگزار گردید. در این جلسه سرکارخانم میرکاظم نژاد ضمن خیر مقدم خدمت مدعوین جلسه، بیان داشتند این جلسه به منظور ارائه برنامه ها و نقطه نظرات جهت مشارکت حداکثرى مردم استان در پاى صندوق هاى رأى تشکیل گردیده است و اشاره داشتند که از فردا به صورت رسمى دفتر ستاد انتخاباتى در خیابان معلم بازگشاییى مى گردد که بانوان استان از ساعت ٠٩:٣٠ لغایت ١٢:٠٠ و همچنین عصرها ١۶:٠٠ لغایت ٢٠:٣٠ مى توانند در این مکان جهت ارائه برنامه و گزارش عملکرد و … حضور بهمرسانند، در ادامه سرکار خانم میرکاظم نژاد به برپایى همایش و حضور حداکثرى بانوان اشاره داشتند وى بیان نمود بانوان گیلان که همیشه در تمامى صحته ها حضور فعال و گسترده دارند قطعاً این بار هم میتوانند نقش بسزایى در جذب مشاوکت مردمى ایفا نمایند در پایان جلسه حاضرین با ارایه نقطه نظرات و پیشنهادات پرداختند و تصمیمات به شرح ذیل بیان شد .
۱٫افراد داوطلب اموری مثل توزیع بروشور وعکس جهت تبلیغات، خانه به خانه جهت اقناع چهره به چهره افراد انجام گیرد.
۲٫اگر افرادی درستاد یابیرون حرف ازانتخابات بانیش وکنایه حتی تهمت های رنگارنگ زدند از کوره درنرویم بااخلاق حسنه بااین عزیزان صحبت نمائیم
۳٫یک برنامه ارتباط قراردادن بامردم با یک تیم خوب درانتخابات مشخص شود.
۴٫خواهران درعرصه انتخابات باانگیزه وپر انرژی باشند.
۵٫روحیه انتقاپذیری داشته باشیم.
۶٫تقسیم کاروزمانبندی وباداشتن نظم وانضباط درکار
۷٫ تعیین مسئول فضای مجازی درنظر گرفته شود.
۸٫داشتن یک برنامه جهت جذب حداکثری
۹٫حدود ووظایف هریک از مناطق دربین اعضا تقسیم گردد.
۱۰٫سعی شود از تخریب کاندیداهای ریاست جمهوری بپرهیزیم. نقاط ضعف اشخاص راپیداکنیم واز افترا که خارج از اصول اخلاقی هست جلوگیری گردد.
۱۱برای بدست آوردن کسب آرا هدف گذاری کنیم.
۱۲٫یک شعار انتخاباتی تاثیر گذار درنظر بگیریم
۱۳٫رقباهای انتخاباتی دست کم نگیریم وبراساس آن برنامه ریزی داشته باشیم.
سپس در پایان پس از اهداء احکام به تعدادى از بانوان ستاد، جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد پایان پذیرفت.

ارسال پاسخ