ناصر حاج محمدی شهردار منتخب رشت شد

عصر امروز در نود و یکمین جلسه شورا ناصر حاج محمدی با رای ۱۰ عضو شورای اسلامی شهر، شهردار منتخب رشت شد.

بهراد ذاکری رای سفید  به گلدان شیشه ای انداخت.

شهرداری شاهرود، رامسر و اسلام شهر در سابقه کاری ناصر حاج محمدی مشاهده می شود

ارسال پاسخ