سخنگوی شورای شهر رشت تاکید کرد: ایجاد مرکز زلزله نگار اولویت حیاتی شهر رشت

به گزارش صبح رشت،رییس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری شورای پنجم با اشاره به وقوع زلزله های مکرر در سال اخیر حفظ جان شهروندان را وظیفه همه مسئولین و مدیران شهری دانست.

شیرزاد عدم وجود شناختی علمی و صحیح از مسیر گسلهای شهر رشت و نبود یک مرکز مجهز زلزله نگار را یک عقب ماندگی فاحش برای مدیریت کلانشهری همچون رشت دانست و بر نیاز به وجود این مرکز جهت مدیریت مناسب بحران های احتمالی تاکید کرد.

ارسال پاسخ