رضا رسولی: نگران دست های پشت پرده مسدودی حساب ها هستم

رضا رسولی در چهل و چهارمین  اظهار کرد: حدود یک سال از فعالیت شورای پنجم می گذرد و نقطه عطف جهت گیری فعالیت های ما این بود که انسجام را در فضای ساختار مدیریت شهری حفظ کنیم و همین رویه با تصویب طرح ها و مصوبات پیگیری شد.
عضو شورا تاکید کرد: شورا در فضای آرامش بسر می برد. اما این فضا نمی تواند دایمی باشد و برخی سوء تعبیر ها و شتابزدگی ها موجب تنش می شود.
امروز وضع شهر رشت وضع خوبی نیست همه اعضای شورا علاقمندند کارهای بزرگی انجام دهند، و این افق دید در تصویب کدهای بودجه از سوی شورا مشاهده می شود. اما امروز باید هدف بزرگتر را ببینیم و در مقابل یک سری تهدیدهای بیرونی قرار گرفته ایم. بعد از عید کمتر از دو هفته حساب شهرداری باز بوده است و این چیزی نیست که براحتی از آن بگذریم ولی نباید شهر سرگرم حواشی و مسایل سطح پایین گردد. در ۹ماه اول شورای چهارم همین شرایط را داشتیم. نگران دست های پشت پرده این مسدودیها هستم که قصد دارد وضعیت را بغرنج نماید.
وی پیشنهاد داد اعضای شورا از دیگر شهرها نیز بازدید نموده و شرایط دیگر شهرداریها را بررسی نمایند. وی افزود: شهرهای دیگر اگرچه وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند ولی چالش های آنها کمتر است. رشت تابع یک سری اتفاقاتی است که نمی توان از آن چشم پوشید. بنده به عنوان یک رشتوند این نگاه را دارم که اگرچه باید انتقادها منتقل و پیگیر آن شد، ولی امروز در شرایطی نیستیم که مشکل ما فقط خمودی باشد، و در مقابل مسدود شدن حساب های شهرداری و اتفاقات اخیر یک نفر را مقصر بدانیم این مشکل مجموعه ماست. همه اعضای شورا یک مجموعه هستند.
رسولی ابراز کرد: جلسات غیر رسمی بگذاریم تا شرایط غیر عادی رشت را در یک فضای دوستانه حل کنیم و اجازه ندهیم در این فضای پرتنش سرمایه گذار احساس امنیت نکند. در شرایطی که ۲۱ بار حساب شهرداری مسدود می شود، هیچ مقام مسئول ارشدی نگران وضعیت شهرداری نشد.
امروز نیازمند نشست های غیر رسمی هستیم تا راهکار ارایه دهیم . به دنبال مقصر گشتن، درد این شهر را رفع نمی کند و باید در مقابل تهدید های بیرونی باید در کنار هم باشیم.

ارسال پاسخ