رئیس هیئت دو میدانی شهرستان رشت منصوب شد

به پیشنهاد اداره ورزش و جوانان شهرستان رشت طی حکمی علیرضا زارع به مدت یکسال به سمت رئیس هیات دومیدانی شهرستان رشت منصوب شد.

سوابق علیرضا زارع به شرح زیر است:

مسئول ترابری سازمان خدمات موتوری شهرداری رشت
معاون خدمات شهری منطقه ۴شهرداری رشت
معاون خدمات شهری منطقه ۲ شهرداری رشت
معاون پشتیبانی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت
معاون فنی اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت

55555555

ارسال پاسخ