جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی در محدوده ناحیه یک منطقه چهار

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در پی آگاهی ماموران شهرداری رشت از ساخت و ساز غیراصولی و غیرقانونی در بلوار شهدای گمنام در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت بلافاصله ماموران و نیروهای این منطقه از شهرداری با حضور در صحنه وقوع تخلف از بتن ریزی، ساخت و ساز و انجام پروژه ساختمانی در بلوار شهدای گمنام رشت جلوگیری و ممانعت به عمل آوردند.

گفتنی اینکه این ساخت و ساز غیرقانونی در ناحیه یک منطقه چهار شهرداری رشت انجام می شد که با دخالت ماموران شهرداری منطقه از ادامه فعالیتها جلوگیری گردید.

شهرداری منطقه در پی اجرای ممانعت از ساخت و ساز غیرقانونی تاکید کرد: پیشگیری از ساخت و سازهای غیراصولی و غیرقانونی در جهت احقاق حق شهروندان است و فعالیت در این زمینه شب و روز نمی شناسد.

ارسال پاسخ