تفاهم نامه اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری پایدار

تفاهم نامه همکاری بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی در محل سازمان برنامه و بودجه و با حضور معاون اقتصادی رییس جمهوری به امضا رسید. طبق این تفاهمنامه براساس تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی جدید ساخته و بافت فرسوده احیا می شود. علاوه بر این طبق این تفاهم ۱۲۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و ۱۸۰ هزار فرصت شغلی غیر مستقیم ایجاد می شود.

ارسال پاسخ