با جدایی ثابت قدم؛بازگشت دوباره مدیران باتجربه شهرداری به عرصه مدیریت شهری

به گزارش صبح رشت،با ورود سید محمد علی ثابت قدم به شهرداری رشت در فروردین ۹۴،بسیاری از مدیران باتجربه شهرداری رشت توسط او  مورد بی مهری قرار گرفته و در طول دو سال مدیریت وی گوشه نشین شدند.

ثابت قدم مدیران باتجربه زیادی مانند ساسان مهدیزاده،شاهرخ طلیسگر،میرنوید میرحق جو،مجتبی دانا،اصغر کامران راد،کریم سرپرست و..را کنار زد و به مدیرانی جوان که بسیاری از آنها دو الی سه سال سابقه کار داشتند اعتماد کرد.

با جدایی ثابت قدم شنیده ها حاکی از آن است که این مدیران باتجربه دوباره به عرصه مدیریت شهری بازخواهند گذشت.

ارسال پاسخ