بازدید فاطمه شیرزاد و مدیر آبفای شهرستان رشت از روند پروژه فاضلاب محله دباغیان

به گزارش صبح رشت، فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی رشت به اتفاق مدیر آبفای شهرستان رشت از محله دباغیان رشت در راستای رفع مشکلات فاضلاب این محله بازدید کرد.

ارسال پاسخ