انتصاب معاون ارتباطات مردمی دفترمدیریت عملکرد،بازرسی وامورحقوقی استانداری گیلان

ابراهیم مهرزاد به سمت معاون ارتباطات مردمی دفترمدیریت عملکرد،بازرسی وامورحقوقی استانداری گیلان انتخاب شد.

دکتر ارسلان زارع استاندارگیلان،به پیشنهادمحمدرضا محمدی فتیده، مدیرکل دفترمدیریت عملکرد،بازرسی وامورحقوقی استانداری،طی حکمی ابراهیم مهرزاد رابه این معاونت منصوب کرد.

وی پیش ازاین در سمت رئیس گروه بازرسی استانداری، فعالیت داشت

ارسال پاسخ