انتصاب مسئول امور اجرایی،پیگیری و هماهنگی هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان رشت

به گزارش صبح رشت، طی حکمی از بابک بهاری رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان رشت، بصیر رضاییان به عنوان مسئول امور اجرایی،پیگیری و هماهنگی این هیئت منصوب شد.

ارسال پاسخ