انتصابات جدید در شهرداری رشت

به گزارش صبح رشت،طی احکامی از سوی ناصر حاج محمدی شهردار رشت سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و سرپرست حوزه سرمایه انسانی شهرداری رشت منصوب شدند.

علیرضا قانع با حکم حاج محمدی به عنوان سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت منصوب گردید.

مدیرعامل سازمان فرهنگی،ورزشی شهرداری رشت به مدت دو سال و مدیر امور پارلمانی شهرداری رشت در سابقه کاری قانع مشاهده می شود.

همچنین شهردار رشت طی حکمی حسین احمدی سراوانی را به عنوان سرپرست جدید حوزه منابع انسانی شهرداری رشت منصوب کرد.

احمدی که سابقه تصدی شهرداری صومعه سرا را در کارنامه دارد جانشین مصطفی مهاجر در حوزه امور اداری شهرداری رشت شد.

 

ارسال پاسخ