اجرای هفته دوم از پاکسازی محلات نواحی شهرداری رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری رشت، به همت حوزه مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهر شهرداری رشت طرح پاکسازی هفتگی مناطق ۵ گانه شهر رشت که از ۱۳ اردیبهشت در سطح نواحی ۱۵ گانه آغاز شده است، این هفته نیز طبق برنامه اعلامی به مناطق از ساعت ۷ صبح الی ۱۳ مورخ ۹۸/۰۲/۲۰ به شرح ذیل اجرا شد.

منطقه ۱: میدان جهاد- شهرک فرهنگیان

منطقه ۲: چهارراه حشمت به سمت پل جماران و کوچه های منشعب

منطقه ۳:بلوار امام رضا، پشت ترمینال خط کناره، کوچه مرداد و زمین های بایر

منطقه ۴: بلوار شهید بهشتی و محدوده خیابان استقامت

منطقه ۵: بلوار امام ، ۱۸ متری کریم پور، کوچه فرشته و کوچه های منشعب

ارسال پاسخ