آموزش شهروندی فضای سبز به کودکان و اهدای جایزه و فرم هرس درختان به صورت رایگان به عموم شهروندان در غرفه سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت در هفتمین نمایشگاه گل و گیاه

ارسال پاسخ