آمار زندانیان در حال تحمل کیفر در کانون اصلاح و تربیت گیلان به صفر رسید

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای گیلان ، آمار زندانیان در حال تحمل کیفر در کانون اصلاح و تربیت گیلان به صفر رسید

محمدی اصل مدیر کل زندانهای گیلان با بیان اینکه با پیگیری های مستمر وتلاش مقامات قضایی استان و خیرین جهادی توانستیم آمار مددجویان کانون اصلاح و تربیت گیلان را به صفر برسانیم گفت : با تاکید حاج محمدی ریاست سازمان زندانهای کشور مبنی بر استفاده از تاسیسات حقوقی برای تحقق کاهش جمعیت کیفری، با نگاه ویژه و حمایت های بی بدیل رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان گیلان توانستیم به این توفیق دست یابیم و این روند را تعامل و حضور مستمر دستگاه قضایی باید عنوان کرد

مدیر کل زندانهای گیلان در خصوص اینکه با برنامه های فرهنگی و اصلاحی توانستیم حضور روحانیون ، گروه های جهادی فرهنگی را در زندانها ، مخصوصا در کانون اصلاح تقویت نماییم گفت : تمام تلاش ما ، مبناء و اولویت برنامه های ابلاغی از سوی سازمان زندانهای کشور است و با تاکید ریاست سازمان زندنها مبنی بر >>اصلاح زندانیان، مأموریت مشترک قضات و سازمان زندان هاست<< افزود ما توانسیم در نشستهای مشترک که با رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان داشتیم در تحقق این امر پیش قدم باشیم و در گام اول توانسیتم مددجویان در حال تحمل کیفر در کانون اصلاح و تربیت را به صفر برسانیم و در ادامه با نقشه ایی راه مناسب در تحقق دیگر برنامه های سازمانی در حال حرکت سازنده رو به جلو هستیم

ارسال پاسخ