آشوب در کوچه های منتهی به شورا

شنیده ها از این حکایت دارد کوچه های منتهی به شورای شهر رشت توسط عده ای که با سوءاستفاده از نام خانواده شهدا قصد آشوب و بر هم زدن امنیت و فضای عمومی شهر را دارند مسدود شده است .
رضا رسولی  در استوری اینستاگرامی خود نسبت به بروز ناامنی و مسدود نمودن مسیرهای خروجی شورا ابراز نگرانی کرده است.

رسولی همچنین در استوری دیگر در صفحه اینستاگرام خود نوشت: از به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف تا محاصره شورای رشت توسط چماقداران!

 

ارسال پاسخ